Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Salon LXL

Als je jouw bruidsarrangement op de proefdag bij Salon LXL hebt geboekt vraag ik je op de proefdag de helft contant te betalen en €100,- euro aan te betalen 

Waarom vooruitbetaling? Als bruid wil je verzekerd zijn van de beschikbaarheid van mij als bruidsstyliste op jouw trouwdag. Omdat ik het dagdeel voor je vrijhoud wil ik verzekerd zijn van jou als cliënt op deze dag. Om deze reden vraag ik een vooruitbetaling. 

Voor alle particuliere opdrachten geldt dat betaling op de proefdag contant plaatsvindt

Algemene Voorwaarden 

Salon LXL is gevestigd aan de van Beekstraat 247, 1121NM Landsmeer en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68299605

1. Algemeen 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en transacties tussen Salon LXL en haar opdrachtgevers. Salon LXL accepteert geen Algemene Voorwaarden van anderen tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen

1.3 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Salon LXL

2. Reiskostenvergoeding 

2.1 De door Salon LXL gemaakte reiskosten voor de werkzaamheden, buiten Landsmeer (1121 NM), zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een reiskostenvergoeding van € 0,25 per kilometer. Daarnaast zijn ook de, door Salon LXL gemaakte parkeerkosten en of overnachtingskosten, voor rekening van de opdrachtgever.

3. Totstandkoming boeking 

3.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk, telefonisch of per e-mail een aanbod van Salon LXL aanvaardt

3.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene voorwaarden van Salon LXL alvorens een boeking te doen

3.3 Aan druken zetfouten en verschrijvingen evenals verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend

3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

4. Betaling 

4.1 Betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden op de wijze en op het moment zoals op de factuur beschreven staat

4.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag

4.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Salon LXL moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van de opdrachtgever

5. Overmacht 

5.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan Salon LXL ten aller tijde de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. 

5.2 Bij bruidsopdrachten zal Salon LXL zich volledig inspannen een collega te vinden die de opdracht kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven, maar betreft een situatie die zich evenals nimmer heeft voorgedaan en ogenschijnlijk zal gebeuren

5.3 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Salon LXL niet tot schadevergoeding aanspreken.

6. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst 

6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Salon LXL gemaakte kosten, waaronder de vergoeding aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. 

6.2 Geboekte opdrachten kunnen door de opdrachtgever tot de 182e dag (26 weken) voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd

6.3 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd: 

a) Bij annulering vanaf de 182e dag tot 60 dagen voor de opdracht: 40% van het totale factuurbedrag.

b) Bij annulering vanaf de 60e dag tot de 30e dag voor de opdracht: 60% van het totale factuurbedrag

c) Bij annulering vanaf de 30e dag tot 48 uur voor de opdracht: 80% van het totale factuurbedrag. 

d) Bij annulering binnen 72 uur voor de opdracht 100% van het totale factuurbedrag. 

7. Aansprakelijkheid en schade 

7.1 Salon LXL zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

7.2 Salon LXL is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Salon LXL is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens. 

7.3 Reclamaties dienen uiterlijk 24 uur, na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Salon LXL te worden ingediend

7.4 Salon LXL sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden, die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Salon LXL en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Salon LXL kunnen worden toegerekend

7.5 Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking de schade waartegen Salon LXL verzekerd en die door de verzekeraar worden vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen: gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade

8. Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden 

8.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Salon LXL, te weten www.salonlxl.com/algemenevoorwaarden

8.2 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. De laatste versie is van 01062021 

9. Slotbepalingen 

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Salon LXL bestaat, is Nederlands recht van toepassing. 

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Salon LXL en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter

9.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.